Prečo sme nepodporili kúpu ružinovského parkoviska za 2.6 milióna?

Autor: Team Vallo pre Ružinov | 5.7.2020 o 14:37 | (upravené 6.7.2020 o 13:40) Karma článku: 1,51 | Prečítané:  211x

23. júna miestne zastupiteľstve v Ružinove schválilo kúpu pozemku pri Štrkoveckom jazere za 2,6 milióna EUR s DPH (Fakty a prehľad)  

Čo tomu predchádzalo?

2006 

Spoločnosť URBICOM, a.s. zastúpená p. Rehákom a p. Struhárom, kúpila pozemok v lokalite Sabinovskej ulice pri brehu Štrkoveckého jazera v tvare trojuholníka o výmere 1995 m² od firmy spoločnosti L.I.ING s.r.o. v dražbe. Spoločnosť získala tento pozemok za trhovú cenu 1.945.230 EUR.

2009

Miestnym zastupiteľstvom Ružinova bola schválená urbanistická štúdia, ktorá v predmetnom území nepočíta so zástavbou.

2010

Poslanci miestneho zastupiteľstva požiadali starostu, aby začal obstarávať na dané územieUzemný plán zóny Štrkovecké jazero. V tomto momente bolo povinnosťou starostu vyhlásiť stavebnú uzáveru, územie má byť totiž chránené, kým nie je rozhodnuté. 

Toto sa napriek opakovaným snahám poslancov, nepodarilo. 

2012

Developer prezentoval návrh výškového polyfunkčného domu Monte Verde, viackrát prerábaný, ktorý napriek medializovaným informáciám nikdy nezískal súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta,  ani súhlas s výrubovým konaním. Na projekt bolo začaté posudzovanie vplyvov na životné prostredie - zisťovacie konanie EIA, ktorého záverom bolo, že projekt sa nebude posudzovať. 

2018

Mestský poslanec Chren podal spolu s poslancom Kaliským pozmeňujúci návrh na mestskom zastupiteľstve, ktorý však neprešiel. Spoločnosť Urbicom chcela kúpiť pozemok v Starom meste, pozmeňujúci návrh hovoril o tom, že mesto má účelovo zaviazať výťažok z predaja na odkúpenie pozemku na Štrkovci za cenu vo výške, za ktorú tento pozemok nadobudol vlastník. 

2019

S myšlienkou odkúpiť pozemok prišla mestská časť - starosta mestskej časti Ružinov. Developer aj starosta sa stretávali k danej operácii viac ako rok na rôznych úrovniach. 

Na niektorých z nich sa zúčastnili okrem starostu ďalší poslanci, za náš klub Team Vallo pre Ružinov to bol poslanec Kamil Bodnár. Ten bol overiť u developera výšku nadobúdacej ceny z roku 2006. Naši poslanci sa na rokovaniach (niektoré prebehli aj na magistráte) snažili znížiť cenu aspoň na úroveň ceny parcely v Starom Meste na Vydrici, o predaji ktorej v tom čase Urbicom ako spoludeveloper Vydrici uvažoval. 

Avšak ku zásadnému zblíženiu očakávaných cien nedošlo - Urbicom bol ochotný cenu znížiť o cca 100.000€ na úroveň 2.195.000€ bez DPH. Dosiahnutá vyrokovaná cena už podľa starostu a zástupcov starostu podporujúcich poslaneckých klubov bola akceptovateľná.

Spoločnosť URBICOM aj mestská časť si dali vypracovať znalecký posudok. Miestny úrad Ružinov určil výšku ceny pozemku na 508.000 € (cena za pozemok vrátane spevnenej plochy). Posudok developera bol na sumu 1.210.000 €

Hoci boli jednania korektné, k cene, ktorá by bola z pohľadu poslancov klubu Team Vallo pre Ružinov prijateľná, sa partneri nedopracovali. 

2020

Výsledkom rokovaní bol návrh, ktorý požadoval developer ako finálnu cenu 2.634.000 € (s DPH), ktorý bol následne predložený na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Išlo ocenu 5 - násobne vyššiu ako cena znaleckého posudku mestskej časti.

Treba podotknúť, že:
  • poslanec Kamil Bodnár finálnu kúpnu cenu neodsúhlasil, ani nezdržoval proces rokovaní. Spolumajiteľ pozemku, pán Rehák verejne povedal: na ničom sme sa nedohodli, na žiadnej cene”.

  • Kamil Bodnár potvrdil správnosť výpočtu kúpnej ceny, v ktorej developer počíta aj s dodatočnými nákladmi - napríklad projektovou dokumentáciou (podľa vyjadrenia p. Reháka spolu suma 3,3 milióna EUR). To však v žiadnom prípade neznamenalo jeho súhlas s preplácaním nákladov, ktoré developerovi vznikajú pri jeho biznis plánoch, aj keď neúspešných. 

Domnieva sa totiž, tak ako aj všetci poslanci Teamu Vallo pre Ružinov, že Ružinov nie je zodpovedný za obchodné rozhodnutie spoločnosti Urbicom, ktorým je nevýhodná kúpa pozemku. Mestská časť totiž nemá hájiť záujmy podnikateľa, ale verejný záujem mestskej časti a jeho obyvateľov. 

Odpovede na doplňujúce otázky 

Je možné na pozemku stavať?

Spoločnosť URBICOM opakovane deklaruje, že v prípade neodkúpenia pozemku mestskou časťou pozemok oplotí a “pre začiatok zriadi platené parkovisko” (pán Rehák). Na mieste je otázka, prečo parkovisko za 14 rokov neoplotil?

Následne viackrát bolo povedané z rôznych strán, “ak tento pozemok neodkúpime, Štrkovecké jazero bude zastavané”. 

V podobnom duchu viedol argumentáciu za kúpu pozemku za najvyššiu cenu samotný starosta: hlasovanie o nevýhodnej kúpe pozemku označil ako “hlasovanie o zastavaní alebo nezastavaní Štrkoveckého jazera”.  

Ako je to ale naozaj?

Prvým stavebným zámerom spoločnosti Urbicom bol vybudovať na danej parcele výškový dom pod názvom “Monte Verde”. Po mohutnom odpore obyvateľov (medzi inými aj dvoch členov nášho klubu) a nesúhlasných stanoviskách hlavného mesta, schvaľovací proces stroskotal. Samotný p. Rehák sa vyjadril: akékoľvek aktivity na takomto mieste vyžadujú oveľa prísnejšie posudzovanie a omnoho viac náročných povolení. 

V poradí druhý zámer pod názvom “Green Rock” z roku 2017 opäť nezískal súhlas hlavného mesta ani pod vedením primátora Nesrovnala, ani primátora Valla. 

Je preto manipuláciou tvrdiť, že kúpou pozemku sa zabránilo výstavbe.

V logike týchto tvrdení by majiteľ “lukratívneho” pozemku, na ktorom je také jednoduché a výhodné stavať, nemal mať dôvod sa ho zbavovať. 

Akú silu má Územný plán zóny?

Ružinov je v procese obstarávania územného plán zóny pre túto lokalitu, ktorý sa blíži k svojmu záveru. Rozpracováva dva varianty, pričom odporúčaný je ten, ktorý neumožňuje výstavbu viacpodlažnej budovy v tejto lokalite a ktorý je preferovaný aj hlavným mestom v jeho oficiálnom stanovisku.

Územný plán v tomto prípade úplne reguluje výstavbu: nahrádza územné konanie, a teda priamo umiestňuje (resp. neumiestňuje) stavby v celom území aj s uličnou čiarou, podlažnosťou, zelenými plochami, parkoviskami a pod.

Územno-plánovacia informácia v tejto lokalite uvádza, že ide o “pozemok, ktorý je súčasťou stabilizovaného územia”.

Ako uviedol predseda klubu Team Vallo pre Ružinov, Peter Herceg, citujúc záväznú časť územného plánu:

“ak ide o stabilizované územie, nový návrh nesmie vniesť doň neúmerné zaťaženie, a teda do tohto územia nie je možné umiestniť obytnú stavbu. Máme množstvo príkladov, kedy podobné projekty umiestnené v stabilizovanom území dostali zamietavé stanovisko.” 

Tu sú niektoré zo stavieb, kde hlavné mesto v poslednej dobe vyjadrilo nesúhlas so stavbami v Ružinove kvôli tomu, že sú navrhnuté v stabilizovanom a nie rozvojovom území:

HELIOS – polyfunkčný dom na Štrkovci 500 m od jazera, NADSTAVBA budovy Strojnícka ulicaRezidenčný komplex na Konopnej ulici (oba v Prievoze)Bytový dom POLUDNÍKOVÁBytový dom PLANÉT(oba na Ostredkoch), Nadstavba pohostinstva INKA (na Trávnikoch).

 Na otázku, prečo developer za 14 rokov na pozemku nezačal dodnes stavať, odpovedal pán Rehák verejne takto:

nestavali sme, lebo sme citlivo vnímali, ako sa situácia okolo pozemku vyvíja. V tom čase sme kúpili dobre, dnes tam nemôžeme stavať, ale to neznamená, že tam nebudeme stavať pozajtra, to proste ako politická reprezentácia je raz taká, raz onaká, to viete, čo nie je dnes, môže byť zajtra.”

Domnievame sa teda, že Ružinov s príhliadnutím na vyššie spomínanú veľmi malú šancu na povolenie výstavby,nemusel tento pozemok v tomto čase za daných podmienok kupovať. Tvrdenie, že sme nemali na výber, iba rešpektovať žiadosť developera, je manipulatívne.

Pýtame sa, ak tak išlo o nezastavanie Štrkovca, prečo sme taktiež neiniciovali vyjednávania so súkromníkom, ktorý vlastní Hotel Junior a priľahlé parcely v tesnej blízkosti jazera?

Prečo je posudok mestského úradu o toľko nižší ako ostatné posudky?

Tu si pomôžeme s analogickou situáciou, ktorá môže slúžiť ako precedens:

Ide o príklad výstavby bytového domu na parkovisku na Hraničnej ulici, kde developer nezískal súhlas Stavebného úradu mestskej časti. Jedným z dôvodov bolo nepreukázanie vlastníctva stavby parkoviska, iba vlastníctva pozemku pod ním.

Analogická situácia je na predmetnom pozemku na Štrkovci. Posudok doslova uvádza, že developer ani tu nevie preukázať vlastnícky vzťah k stavbe nekrytého parkoviska, doteraz spoločnosť URBICOM sa k tomuto konštatovaniu nevyjadrila, ani jeho vlastníctvo nijako nepreukázala.

 

Ani táto situácia nie je ojedinelá a v Ružinove prebieha množstvo podobných sporov. Poslanci Teamu Vallo pre Ružinov sa  dotazovali, ak je možné v prípade Hraničnej ústami starostu garantovať zastavenie výstavby práve aj z tohto dôvodu, prečo by to nebolo možné aj v prípade potencionálnej výstavby na Štrkovci? 

Zdá sa, že rezignácia Mestskej časti v prípade Štrkovca na reguláciu výstavby v okolí jazera je vydávaná ako účelový argument v prospech predraženej kúpy pozemku, napriek prebiehajúcej záverečnej fáze spracovania územného plánu zóny. 

Máme na to peniaze?

Poslankyňa Katarína Šimončičová, členka klubu Team Vallo pre Ružinov, sa dotazovala, prečo sa nespravil rebríček pozemkov v súkromnom vlastníctve na odkúpenie s ich prioritizáciou.

Taktiež porovnala efektivitu vynaložených prostriedkov. 

Za rozdiel v cene, za ktorú požaduje pozemok odkúpiť developer, by bolo možné postaviť nový pavilón základnej školy aj s telocvičňou – ako sa plánuje napríklad pri ZŠ Ostredky.

Ružinov má v správe zhruba 80 km chodníkov, pričom približne 30 eur stojí oprava metra chodníka. Za sumu 2,4 milióna eur sme mohli mať všetky chodníky v správe Ružinova opravené.

Poslanec Ivan Kraszkó upozornil na fakt, že v čase v korona krízy, kedy mestská časť navrhuje v rámci šetrenia, škrtať plánované výdavky, kupovať pozemok za premrštenú cenu, je nezodpovedné. Argument, že kúpa sa zrealizuje z úveru neobstojí, pretože aj úver bude musieť splácať mestská časť Ružinov. Ten niekto sme my, Ružinovčania. 

Nie je pravda, že mestská časť si brala investičný úver na túto kúpu. Pri schvaľovaní úveru, s ktorým sme súhlasili, sme si vyžiadali zoznam investícií, ktoré by sa z úveru mohli realizovať. 

Poslankyňa Monika Ďurajková, tiež z Teamu Vallo pre Ružinov poznamenala, že vznikne precedens pre iných vlastníkov pozemkov v podobných situáciách, ktorí budú môcť vznášať podobne neúmerné požiadavky na odkúpenie svojich nehnuteľností za podobných podmienok, pod hrozbou, že si svoj pozemok oplotia. 

Doplnila, že samospráva sa má správať ako dobrý hospodár, ktorý draho predáva a lacno nakupuje. Ako príklad uviedla návrh na predaj pozemkov v správe Ružinova na Bajkalskej za 68 eur/m² (kde územný plán umožňuje rozsiahlu výstavbu ako rozvojové územie, nie stabilizované, ako v prípade Štrkovca), ktorého schvaľovanie bolo stiahnuté z rokovania zastupiteľstva aj vďaka Team Vallo pre Ružinov. Šlo by o dvadsaťnásobne nižšiu cenu, ako sa kupovalo parkovisko na Štrkovci.

 

Kde sa stratil verejný záujem?

Poslanci klubu Team Vallo pre Ružinov sa pred zasadnutím spýtali na sociálnej sieti občanov Ružinova, či by boli ochotní kúpiť predmetný pozemok za päť - násobne vyššiu cenu v porovnaní so znaleckým posudkom mestskej časti. Z 550 hlasujúcich bolo proti takejto kúpe až 90%. 

Táto anketa bola označená v diskusii o kúpe za PR aktivitu poslancov a politikárčením. Poslanci Team Vallo pre Ružinov toto obvinenie odmietajú. 

Ďalšia členka klubu Teamu Vallo pre Ružinov, poslankyňa a viceprimátorka hlavného mesta Lucia Štasselová prišla z návrhom, aby mestská časť Ružinov začala na pozemok hľadieť ako na príležitosť k neobvyklému riešeniu v prospech verejnosti.  Poukázala na mnohé príklady v zahraničí, za mnohé uviedla príklady z Amsterdamu, kde sa samospráva spojila so súkromným vlastníkom pozemkov a vytvorila unikátny a obľúbený verejný priestor na brehoch mora. 

Na tento návrh reagoval verejne majiteľ pozemku:

“... veď to je diera, každá garáž iná farba, veď je to škaredé, je to príšerné”. Na otázku, čo myslel pod dierou a či máme kupovať dieru povedal: “to prostredie, veď to nekúpte”. 

Čo na to obyvatelia Štrkovca?

Poslanec Boris Čechvala, člen klubu Team Vallo pre Ružinov, prečítal na zasadnutí stanovisko Občianskeho združenia Štrkovecké jazero pre všetkých, podpísané jeho predsedom (Andre F.M. Delaneuville):

“Členovia združenia vnímajú premrštenú cenu v súvislosti s aktuálnou situáciou okolo korona krízy a dôležitejšími, najmä sociálnymi potrebami obyvateľov Ružinova. Vo svojom vyhlásení upozorňujú na dôležitý fakt, že v predloženom návrhu na spätné odkúpenie pozemku na strane 4, odstavec 1, v dôvodovej správe je doslova uvedené: 

“K vlastníctvu stavby (nekrytého parkoviska na pozemku) sa spoločnosť Urbicom  nevyjadrila ani NEPREUKÁZALA jeho vlastníctvo.”

Aký bol náš plán?

Ako poslanci, členovia klubu Teamu Vallo pre Ružinov sme deklarovali, že pozemok CHCEME kúpiť, ale nie za každú cenu. Východisko podľa nás bolo riadiť sa v prvom rade znaleckým posudkom, ktorý si vyhotovila mestská časť. 

Boli sme pripravení schváliť kúpu pozemku za túto cenu: 508.000 eur. 

V poradí druhým variantom, opretým o dáta, bolo odkúpiť pozemok, vychádzajúc z posudku samotnej spoločnosti Urbicom, za 1,21 milióna eur. 

V súlade s týmto východiskom sme postupne predložili dva návrhy na zmenu predloženého uznesenia, ani jedno však nezískalo potrebnú väčšinu hlasov.

V prípade, že by spoločnosť Urbicom začala prevádzkovať platené parkovisko, Ružinov by síce dočasne prišiel o pár parkovacích miest, ale dané finančné prostriedky mohli byť využité napríklad na výstavbu parkovacieho domu (resp. viacerých parkovacích domov) na inom území, ktoré sme nemuseli draho odkupovať. 

Pripomíname, že bude následne potrebné nájsť financie do stavby starostom zamýšľaného dvojpodlažného parkovacieho domu na odkúpenom pozemku na Štrkovci.

Uvedené argumenty v tomto texte dokazujú, že pre nás, poslancov Team Vallo pre Ružinov, ktorí zložili sľub poslanca a ctia si zákony (v tomto prípade jednak Zákon o obecnom zriadení (§4 ods. 3 a) a § 25 ods.1 369/1990 Zb., a jednak z ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu), ktoré hovoria, že poslanec má povinnosť dodržiavať zákon a konať vo verejnom záujme”, sme museli nesúhlasiť s predraženým a nevýhodným nákupom.

Žiaľ, boli sme prehlasovaní a Ružinov tak nevýhodne kúpi pozemok za 2,6 milióna EUR s DPH, čo predstavuje 1300 EUR/m².

Záznam zo zastupiteľstva si môžete pozrieť tu:

https://www.youtube.com/watch?v=_QhhHURFp1I&feature=youtu.be

Materiál ku kúpe nájdete tu:   https://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/2/23085/mz_13_bod_34_urbicom_prevod-pozemku-do-vlastnictva-ruzinovskej-rozvojovej-spolocnosti.pdf

Tlačová správa:

https://teamvallopreruzinov.blog.sme.sk/c/539433/v-mestskej-casti-bratislava-ruzinov-sa-uskutocnil-obchod-desatrocia.html

Pocast:

https://domov.sme.sk/c/22434215/dobre-rano-bratislavsky-ruzinov-kupil-od-rehaka-parkovisko-za-26-miliona.html

Tlač: 

https://domov.sme.sk/c/22432211/ruzinov-kupil-rozpadnute-parkovisko-za-patnasobok-vlastneho-odhadu.html

https://bratislava.dnes24.sk/obchod-desatrocia-pre-developera-ruzinov-vraj-odkupil-predrazeny-pozemok-364708

https://bratislava.sme.sk/c/22432872/ruzinov-odkupil-parkovisko-na-strkovci-za-26-miliona-eur.html

https://www.teraz.sk/spravy/bratislava-ruzinov-kupi-pozemok-pri-/476170-clanok.html

 

    
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Vláda si tlieska. Testy však mnohých neodhalili, varujú experti

Falošne zdravých považuje za problém aj minister Krajčí.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Čo vám zabudli povedať o testovaní

Zatlieskali sme si a teraz k faktom.


Už ste čítali?